giulietka

1174 teksty – auto­rem jest giuliet­ka.

akacje

jest ta­ki dziw­ny ogród
za fur­tką zapomnienia
to tu­taj niebies­ki bluszcz
op­la­ta wspom­nień drzewa

na kwitnących nadziejach
osiadł pud­ro­wy róż
i dro­bin­ka­mi szczęścia
osiada na powiekach

gdy kiedyś zniknę na dłużej
z twoich niebies­kich snów
pod jed­nym z ta­kich drzew
będę na ciebie czekać 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 lipca 2017, 08:06

paź królowej

jest ja­kaś kruchość w nas
którą tak łat­wo dotknąć
mi­mo że trud­no uchwycić
a po­tem ująć ją w dłonie

słyszę jak bi­je ci serce
lecz pod nim coś mu­si być

jak mo­tyl co roz­wi­nie skrzydła
gdy życia me­lodia umilknie

a te­raz tłucze się w nas
wszys­tki­mi bar­wa­mi tęczy
na klucz niedo­wiar­stwa zamknięty
w codzien­ności kokonie

inspiracja:
Adnachiel
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 lipca 2017, 07:48

z głową w (ch)murach

łzy to ta­ka zagadka
że trud­no być tyl­ko człowiekiem
ser­ce nam da­no w debecie
więc cza­sem mu­si boleć

niedo­pałkiem nadziei
za­palam w ok­nie świece

a gwiaz­dy spa­dają z nieba
jak doj­rzałe czereśnie
i tak pięknie kłamią nam w oczy
że jeszcze nie nasza kolej 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 lipca 2017, 07:37

Jeśli życie jest drogą, to przy­jaźnie są mos­ta­mi zbu­dowa­nymi, by przejść bez­pie­cznie na drugą stronę. Ale nie wol­no nam się na nich nie zat­rzy­mywać na dłużej. Trze­ba iść da­lej, by in­nym nie ta­raso­wać dro­gi. I może kiedyś dla ko­goś zno­wu być ta­kim mostem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 czerwca 2017, 07:40

coś na drogę

nie bój się
gdy się zgubisz
mapę wpi­saną masz w serce
może nie da­no ci skrzydeł
byś nie dał za­pom­nieć stopom

wiara jest sil­niej­sza od strachu
poz­wa­la la­tać najwyżej

jeśli zaufasz do końca
możesz iść dokąd oczy poniosą 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 czerwca 2017, 08:50

śladami człowieka

sto­py pro­wadzą do ludzi
ręce są by je wyciągać
sa­mot­ność w czte­rech ścianach się rodzi
więc nie narze­kaj na drogę

na­wet w naj­krótszej podróży
zaw­sze o prawdę się potkniesz

więc idź jak­byś znał każdy kamień
każde tra­wy źdźbło
każdy uśmiech

i daj się pro­wadzić jak dziecko
każda podróż zaczy­na się w sercu
a niebo jest tuż za rogiem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 czerwca 2017, 07:44

Procesja

wyścielo­ne ru­mian­ka­mi ołtarze
za­wie­szo­na w lo­cie nieważka
klęka przed tajemnicą
pochy­liły głowy konwalie
cały świat przys­tro­jony na biało

drżą z ra­dości lis­tki brzozowe
Wszechmogący w krom­ce chle­ba ukryty
żeby być nas jak najbliżej

tyl­ko człowiek ta­ki powszedni
idzie ze zwie­szoną głową
po­tykając się co krok o cuda
nie ro­zumie
że dla niego to wszystko
niepojęty gest
Boże Ciało 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 czerwca 2017, 09:28

c.d.n.

nie płacz
roz­pacz to kłamstwo
życie to sen co się nie śni
a między niebem a ziemią
jest tyl­ko mgła niepewności

wy­bacz mi 
że skłamałam
że nie opuszczę do śmierci

nie wie­działam jeszcze wtedy
że ona
tak naprawdę
nicze­go nie kończy 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 czerwca 2017, 10:45

ofiarowanie

gdy­bym mogła przychy­lić ci nieba
wyp­rosto­wać dro­gi zbyt kręte
pousu­wać ka­mienie i ciernie
na wszys­tkich życiowych matniach

to i tak nie byłoby więcej
niż dziś
gdy cię zos­ta­wiam jak pisklę
pod skrzydłami białego ołtarza
i mogę już tyl­ko patrzeć

jak za­tapiasz się cały z ufnością
w ra­mionach dob­re­go Boga
jak śnieżno­biała hostia
wtu­lona w dłonie Światła

Syn­ko­wi w dniu Pier­wszej Ko­munii Świętej 11.06.2017 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 czerwca 2017, 12:10

dobroć jest zielonooka

chciałaś mnie ty­le nauczyć
za rękę pro­wadziłaś ostrożnie
a u mnie wszys­tko na opak
sto­py sa­me szły w drugą stronę

ale dziś wiem dzięki tobie
że wszys­tko co zdołasz pokochać
sta­nie się kiedyś dobre

że zieleń to ciepła barwa
bo prze­cież ma Two­je oczy

i że masz ta­kie ciepłe ręce
bo zaw­sze miałaś ser­ce na dłoni

mo­jej Mamie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 maja 2017, 10:14

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz Powiem Ci... Zmarnowaliśmy świt, a tego nie wybaczy nam żadne niebo. Jim Morrison

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 11:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st akacje

17 lipca 2017, 12:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st akacje

16 lipca 2017, 08:53natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st akacje

15 lipca 2017, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st akacje

15 lipca 2017, 10:38Cris sko­men­to­wał tek­st akacje

15 lipca 2017, 09:17yestem sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej

15 lipca 2017, 08:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st akacje

14 lipca 2017, 07:30giulietka sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej

14 lipca 2017, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej

13 lipca 2017, 12:39giulietka sko­men­to­wał tek­st Znaki na niebie