giulietka

1165 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

dobroć jest zielonooka

chciałaś mnie ty­le nauczyć
za rękę pro­wadziłaś ostrożnie
a u mnie wszys­tko na opak
sto­py sa­me szły w drugą stronę

ale dziś wiem dzięki tobie
że wszys­tko co zdołasz pokochać
sta­nie się kiedyś dobre

że zieleń to ciepła barwa
bo prze­cież ma Two­je oczy

i że masz ta­kie ciepłe ręce
bo zaw­sze miałaś ser­ce na dłoni

mo­jej Mamie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 maja 2017, 10:14

P.S.

wołałeś mnie więc przychodzę
z li­tanią wiat­ru we włosach
i wzruszeń ni­cią wplecioną
w obrączki z kwitnących traw

wiem że długo czekałeś
wyśpiewały mi ma­jowe świerszcze

ale cza­sem mi da­leko do ludzi
i tyl­ko ty tak pot­ra­fisz
z bez­ludnej mnie ścieżki zawrócić
na­wet jeśli odejdę
daleko
jak stąd do gwiazd 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 maja 2017, 09:19

wierzę

gwiaz­dy to obietnica,
że niebo jest nam pisane
zaczy­na się na pro­gu serca
i nig­dy nie będzie mieć końca

więc gdy nie ma mnie cza­sem zbyt długo
wiedz że
smut­ki do snu układam
i czułym mil­cze­niem przykrywam

ko­lej­ny dzień spod chmur się podnosi
jak­by chciał siły nam dodać

to nic że znów ciebie nie spotkam
prze­cież kiedyś na mnie zaczekasz
na pro­gu wchodzące­go słońca 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 maja 2017, 08:22

dziewczynka w białej sukience

wciąż no­si ją pod powiekami
czu­je jej za­pach na skórze
choć mówi­li że nie istnieje
a jed­nak wi­duje ją wszędzie

ugi­nają się od jej bieli czereśnie

zak­witły znów
mi­mo chłodu
i nies­przy­jających warunków

a po­dob­no zeszłej jesieni
im także ktoś złamał serce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 maja 2017, 11:44

prośba

kiedy w chłod­nym spojrzeniu
stop­nieje wspom­nień szron
nie przychodź pod mój dom
w bo­les­nej ko­sa pieśni
i nie nie na­dawaj imion
niena­rodzo­nym snom

a gdy płacząca wierzba
zak­ry­je nasze oczy
zieloną wios­ny mgłą

wróć jak­by czas nie istniał
pod ska­leczo­ny dąb
i za­bierz mnie jak dawniej
na kon­wa­liowe ścieżki 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 kwietnia 2017, 07:26

sekret tancerki

nie każda noc ka­pie od gwiazd
a światło na­wet w naj­piękniej­szych oczach
kiedyś zgaśnie
jak każda tajemnica

lecz nie bój się
na­wet najgęstszy mrok
wschód słońca nam przepowiada

więc nig­dy nie trać Go z oczu
pat­rząc w Światło
jak w je­den punkt
jak wi­rująca baletnica 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 kwietnia 2017, 10:16

astronomiczna wiosna

nie było mnie w twoich snach
za­led­wie kil­ka zim
a ty­le się pozmieniało

ubyło nam trochę gwiazd
a w niebie wiatr no­we ok­na otwiera
i cały świat można pomieścić
w jed­nej dziecięcej ręce

a jed­nak gdy gasną światła
cze­kam bo­so na ciebie
w naszym zmyślo­nym ogrodzie
tam gdzie daw­niej kwitły czereśnie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 kwietnia 2017, 09:17

niebieski atrament

są gwiaz­dy
które w oczach spadają
sreb­rzys­tym szla­kiem neonów
i chmu­ry pachnące deszczem
w ko­lorze tam­tych oczu

i cichsze od skrzy­deł gołębic
szep­ty wiat­ru w zasłonach

nie py­taj mnie więc o poezję
kiedy zbyt długo milczę

tyl­ko przyjdź
weź mnie za rękę
na włas­nej skórze poczuj

in­spi­rac­ja Adnachiel 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 kwietnia 2017, 14:16

kamienie wołać będą

znów po­ziele­niały cmentarze
na przekór tym
co w nic już nie wierzą

mag­no­lie jak niewias­ty przy grobie
wszędzie muszą być pierwsze

niepot­rzeb­ny już woal monstrancjom
przez łzy prze­cież wi­dać najlepiej

a to cze­go nie chcesz zobaczyć
nim przyj­dzie świt dnia trzeciego
sa­mo po­dyk­tu­je ci serce 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 kwietnia 2017, 10:41

róże bez kolców

chciałeś iść łatwą drogą
omi­jać os­tre ka­mienie
a po­kaleczyłeś znów palce
o ko­lejną ścianę rozpaczy

od­wra­casz od Gol­go­ty głowę
pytasz
po co te ciernie

kiedyś sta­niesz pod krzyżem
wte­dy wszys­tko zrozumiesz
gdy go tyl­ko obejmiesz 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 marca 2017, 09:58

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz Powiem Ci... Zmarnowaliśmy świt, a tego nie wybaczy nam żadne niebo. Jim Morrison

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 10:57yestem sko­men­to­wał tek­st dobroć jest zielo­nooka

przedwczoraj, 08:01giulietka sko­men­to­wał tek­st Zamach na ludzkie życie

przedwczoraj, 07:45giulietka sko­men­to­wał tek­st dobroć jest zielo­nooka

przedwczoraj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st P.S.  

przedwczoraj, 00:19yestem sko­men­to­wał tek­st wierzę

26 maja 2017, 22:32Naja sko­men­to­wał tek­st dobroć jest zielo­nooka

26 maja 2017, 19:46truman sko­men­to­wał tek­st dobroć jest zielo­nooka

26 maja 2017, 13:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st dobroć jest zielo­nooka

26 maja 2017, 11:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st dobroć jest zielo­nooka

26 maja 2017, 09:54giulietka sko­men­to­wał tek­st By każdy dzień...