giulietka

1156 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

róże bez kolców

chciałeś iść łatwą drogą
omi­jać os­tre ka­mienie
a po­kaleczyłeś znów palce
o ko­lejną ścianę rozpaczy

od­wra­casz od Gol­go­ty głowę
pytasz
po co te ciernie

kiedyś sta­niesz pod krzyżem
wte­dy wszys­tko zrozumiesz
gdy go tyl­ko obejmiesz 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 09:58

nie każda wiosna ma zielone oczy

przyszła
w oczach miała perły
i ko­rale z pączków róż
tyl­ko do niej nie pasował
na nad­gar­stku rze­myk z cierni

a choć dłonie miała w pąkach
i ra­miona soków pełne
nie ot­worzył bram ogrodu
sta­ry strażnik
zły i senny

położyła się na śniegu
roz­sy­pała sza­fir w trawie
przyszli ran­kiem szu­kać śladów

dla nich nie zak­witnie już 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 marca 2017, 12:23

do zobaczenia

myśli jak zbyt wczes­ne jaskółki
przek­reśliły ki­rem przedwiośnie
między nocą a dniem jest granica
której żywi przek­roczyć nie mogą

two­je słowa składam w dłoni kopertę
tes­ta­ment w nieza­pisa­nych linijkach

ty już wiesz
że nie umiera na zawsze
ten kto nie bał się żyć naprawdę

przez łez sza­robłękit­ny nieboskłon
po­syłam ci słaby uśmiech
po­zos­tał mi cień twej radości
i kil­ka ciepłych wierszy
których nie zab­rałeś ze sobą

Rom­ko­wi, niech spoczy­wa w po­koju [*] 

wiersz dnia z 17 marca 2017 roku
zebrał 26 fiszek • 16 marca 2017, 08:25

fotografia

za­pamiętam twój uśmiech
roz­proszo­ne słońca kryształki
które noszę pod powiekami
jak przy­jaźni talizman

spot­ka­liśmy się w pełni lata
ale deszczową nocą
przyszło nam się pożegnać

a jed­nak słoneczny twój portret
za­biorę ze sobą wszędzie
i w każdej z gwiazd spadających
blask twoich oczu rozpoznam 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 marca 2017, 10:36

paciorki

nie płacz
nie złorzecz kamieniom
które ktoś ci na drodze rozsypał
może kiedyś most z nich zbudujesz
nad prze­paścią rozpaczy
tam gdzie miłość rozkwita
zaw­sze są ja­kieś ciernie
nie mów
że Bóg cię opuścił
On uk­rył cię w swoich ramionach
ci których kochasz zostają
na­wet jeśli ich nie możesz zobaczyć 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 marca 2017, 09:36

na rozstaju dróg zawsze jest jakiś krzyż

jeszcze niedaw­no ze śmiechem
pat­rzy­liśmy złym smo­kom w oczy
gdy byłeś u me­go boku
nicze­go nie mu­siałem się lękać

biegłeś z wiat­rem pod słońce
a ja chciałem dot­rzy­mać ci kroku

ale to­bie wy­rosły już skrzydła
a mi roz­pacz pod­cięła kolana
i chciałem cię w lo­cie zatrzymać
ale ziemia pod sto­pami mi pękła 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 marca 2017, 11:12

nierozłączni

pa­miętasz bieg­liśmy śmiało
w ra­mionach trzy­mając słońce
od ra­dos­ne­go tupotu
drżała roz­grza­na ziemia

chy­ba niebo nam mu­siało zazdrościć
two­jego per­liste­go uśmiechu

dziś trzy­mam za­miast twej dłoni
gar­stkę ziemi
i ser­ce mam w prochu

słońce wstało jak zawsze
i tyl­ko we mnie coś zgasło
drży myśl
że ciebie tu nie ma

(*) 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 6 marca 2017, 13:41

niepojęta

on był kos­micznym wiatrem
ona kwiatem pustyni
nie pa­sowa­li do siebie
od pier­wsze­go wejrzenia

i tyl­ko mocą przeciwieństw
sta­le się przyciągali

a choć z deszczową czułością
niebo się nad ziemią pochyla
to wszys­tkie je­go odcienie
na pa­mięć zna wier­na rzeka 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 lutego 2017, 08:17

I chleb pow­szed­ni sma­kuje pos­ma­rowa­ny miłością. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 lutego 2017, 09:24

przejrzystość

za­wie­sze­ni jak dwa ciała niebieskie
świecące światłem odbitym

ja kar­mię się twoim ciepłem
ty moim blas­kiem osłaniasz

bo tu nie chodzi o to
żeby świata za sobą nie widzieć

miłość jest tak przezroczysta
że sobą nic nie przysłania 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 lutego 2017, 08:29

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz Powiem Ci... Zmarnowaliśmy świt, a tego nie wybaczy nam żadne niebo. Jim Morrison

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 13:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st róże bez kolców

wczoraj, 10:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st róże bez kolców

wczoraj, 10:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st róże bez kolców

wczoraj, 09:40giulietka sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]

wczoraj, 09:25giulietka sko­men­to­wał tek­st Niespieszny

23 marca 2017, 13:32giulietka sko­men­to­wał tek­st Nietrwałość

23 marca 2017, 08:23giulietka sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]

22 marca 2017, 12:41giulietka sko­men­to­wał tek­st do zo­bacze­nia

22 marca 2017, 12:15giulietka sko­men­to­wał tek­st nie każda wios­na ma [...]

22 marca 2017, 11:06Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st nie każda wios­na ma [...]