giulietka

1134 teksty – auto­rem jest giuliet­ka.

który przychodzi najciszej

od­chodzą na pal­cach anioły
ludzie nie piszą Ci wierszy

każde­go dnia za zło świata
na obojętność skazany

mi­jają Cię na­wet prorocy

a Ty wciąż na nas czekasz
bezdomny
na pro­gu serca

bez­gra­nicznie wierzący w człowieka
bez­wza­jem­nie w nas zakochany 

wiersz
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 09:16

najpiękniejsza dziewczyna wszechświata

pat­rzysz tak zwyczajnie
z czułością
naj­piękniej­szym ze spojrzeń
a ser­ce przy To­bie jak motyl
zam­knięty w kokonie

chciałabyś nas utu­lić nim noc przyjdzie
ale ciągle jeszcze zbyt pusta
Twoich ra­mion kołyska

płaczesz ludzki­mi łzami
na naszych cier­nistych ścieżkach
za­miast po łąkach niebieskich
przechadzać się w gwiazd koronie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 stycznia 2017, 08:56

dalej pójdziesz już sam

jaskółki od­la­tują tak nagle
prze­cież nikt nie lu­bi pożegnań
prze­cinając czar­nych skrzy­deł grafitem
niebies­ki ho­ryzont miast

mi­jają się z wdziękiem baletnic
dos­tojne żura­wie i czaple

a nas nikt nie uczy odchodzić

spa­damy jak sza­re kru­ki w nieba bez­denne kałuże
na przekór złotym smugom
umierających gwiazd 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 5 stycznia 2017, 07:34

bez fajerwerków

nasze dni jak lam­piony w powietrzu
roz­niecają się przez mo­ment na wietrze
by gasnąć po­woli w oddali

za­miast no­worocznych życzeń
zos­ta­wiam ci tych parę wersów
i słowa
jak śla­dy na piasku

byśmy w zmęczo­nych oczach
mi­mo ciężaru nieba
no­wych gwiazd na no­wo szukali 

wiersz dnia z 3 stycznia 2017 roku
zebrał 20 fiszek • 31 grudnia 2016, 14:47

wielki wiatr

"Ma­rio czy Ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć,
czy Ty wiesz, że ta mała dłoń pow­strzy­ma wiel­ki wiatr..."


po­gasił bet­le­jem­skie światła
za­miótł wi­gilij­ne okruchy
po cichej świętej nocy
nie ma już śla­du na świecie

pod­no­si wzburzo­ne fale
sy­pie nam pias­kiem w oczy

przeszy­wającym chłodem
prze­nika ściany stajenki
mi­zer­nej lichej
a przecież
przez ludzi na­zywa­nej sercem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 grudnia 2016, 09:49

Niewypowiedziane

biały ob­rus jak daw­niej­sza zima
drżąca dłoń co za­pala świecę
święta cisza uno­si się wszędzie

szkla­nym wzro­kiem do­tykam gwiazd
jak­bym chciała wy­biec na przeciw
tym naj­bar­dziej dziś nieobecnym

tyl­ko ser­ce drży jak bławatek
zos­ta­wiony na grud­niowym śniegu

cze­kam na ciebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 grudnia 2016, 12:36

dzisiaj w Betlejem

przy­gasły światła lampionów
łzy na szybach
krew na ulicach
na­wet śnieg nie chce tu­taj spaść z nieba

czy przyj­dziesz do nas
mi­mo zam­kniętych drzwi?

jest adwent
a jak­by nikt nie czekał

us­ta­wiono stajenki
na pla­cach wiel­kich miast
załamała ręce Maryja
że zno­wu w żad­nym z nich
nie znaj­dzie dla Ciebie miejsca 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 grudnia 2016, 13:04

stokrotka w śniegu

to nieprawda
że można zapomnieć

tyl­ko idąc nocą po śniegu
nie słyszy­my już in­nych kroków
zasłucha­ni we włas­ne skrzypienia

a jed­nak myśl o tobie
jest jak ten płatek z nieba
co spa­da na czu­bek nosa

jak­by wiedział
że biegnąc przed siebie
da­lej już wzro­kiem nie sięgam

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 grudnia 2016, 09:21

ułomna skrzydlatość

wy­biegałam za tobą wzrokiem
jak­bym szła bo­so po śladach
wypłukałam szy­by tęsknotą
do os­tatniej krop­li błękitu

od cier­pli­wości nie przy­było mi piór
tyl­ko cza­sem bo­lały kolana

na­wet nie wiesz ile trze­ba zapomnieć
kiedy uczysz się kochać
cza­sem gdy cze­kasz zbyt długo
nie odróżniasz już zmie­rzchu od świtu 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 grudnia 2016, 08:19

kasztanowiec

cza­sem coś we mnie pęka
i wąską szcze­liną serca
do środ­ka wdziera się niebo
ale to jeszcze za mało

trud­no opuścić kokon
w którym można przeczekać
każdą nie­chcianą miłość
i in­ne ludzkie nieszczęścia

chyba
że ktoś cię podniesie
jak perłę
której szu­kał po świecie
scho­wa w ser­decznej kieszeni
pocze­ka aż opad­nie skorupa
i będzie tak jak być miało 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 grudnia 2016, 09:00

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz Powiem Ci... Zmarnowaliśmy świt, a tego nie wybaczy nam żadne niebo. Jim Morrison

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 14:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Przez sny czuła kołysan­ka

dzisiaj, 14:01giulietka sko­men­to­wał tek­st Bez for­my

dzisiaj, 14:00giulietka sko­men­to­wał tek­st bezczas skry­wa znacze­nia gdzie [...]

dzisiaj, 13:15giulietka sko­men­to­wał tek­st prze-moc sto­sowa­na przez życie ser­ca­bicie

dzisiaj, 13:13giulietka sko­men­to­wał tek­st ktoś ka­zał mie­rzyć człowieko­wi wy­sokość, [...]

dzisiaj, 12:59giulietka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:58giulietka sko­men­to­wał tek­st Z przym­rużeniem oka. Pod su­fitem [...]

dzisiaj, 12:57giulietka sko­men­to­wał tek­st Świadomość ~ stan nasze­go [...]

dzisiaj, 12:56giulietka sko­men­to­wał tek­st łza

dzisiaj, 12:55giulietka sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=wLhqIG2Vw9M nie mruż oczu do [...]