giulietka, teksty z czerwca 2017 roku

6 tekstów z czer­wca 2017 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Jeśli życie jest drogą, to przy­jaźnie są mos­ta­mi zbu­dowa­nymi, by przejść bez­pie­cznie na drugą stronę. Ale nie wol­no nam się na nich nie zat­rzy­mywać na dłużej. Trze­ba iść da­lej, by in­nym nie ta­raso­wać dro­gi. I może kiedyś dla ko­goś zno­wu być ta­kim mostem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 czerwca 2017, 07:40

coś na drogę

nie bój się
gdy się zgubisz
mapę wpi­saną masz w serce
może nie da­no ci skrzydeł
byś nie dał za­pom­nieć stopom

wiara jest sil­niej­sza od strachu
poz­wa­la la­tać najwyżej

jeśli zaufasz do końca
możesz iść dokąd oczy poniosą 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 czerwca 2017, 08:50

śladami człowieka

sto­py pro­wadzą do ludzi
ręce są by je wyciągać
sa­mot­ność w czte­rech ścianach się rodzi
więc nie narze­kaj na drogę

na­wet w naj­krótszej podróży
zaw­sze o prawdę się potkniesz

więc idź jak­byś znał każdy kamień
każde tra­wy źdźbło
każdy uśmiech

i daj się pro­wadzić jak dziecko
każda podróż zaczy­na się w sercu
a niebo jest tuż za rogiem 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 czerwca 2017, 07:44

Procesja

wyścielo­ne ru­mian­ka­mi ołtarze
za­wie­szo­na w lo­cie nieważka
klęka przed tajemnicą
pochy­liły głowy konwalie
cały świat przys­tro­jony na biało

drżą z ra­dości lis­tki brzozowe
Wszechmogący w krom­ce chle­ba ukryty
żeby być nas jak najbliżej

tyl­ko człowiek ta­ki powszedni
idzie ze zwie­szoną głową
po­tykając się co krok o cuda
nie ro­zumie
że dla niego to wszystko
niepojęty gest
Boże Ciało 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 czerwca 2017, 09:28

c.d.n.

nie płacz
roz­pacz to kłamstwo
życie to sen co się nie śni
a między niebem a ziemią
jest tyl­ko mgła niepewności

wy­bacz mi 
że skłamałam
że nie opuszczę do śmierci

nie wie­działam jeszcze wtedy
że ona
tak naprawdę
nicze­go nie kończy 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 czerwca 2017, 10:45

ofiarowanie

gdy­bym mogła przychy­lić ci nieba
wyp­rosto­wać dro­gi zbyt kręte
pousu­wać ka­mienie i ciernie
na wszys­tkich życiowych matniach

to i tak nie byłoby więcej
niż dziś
gdy cię zos­ta­wiam jak pisklę
pod skrzydłami białego ołtarza
i mogę już tyl­ko patrzeć

jak za­tapiasz się cały z ufnością
w ra­mionach dob­re­go Boga
jak śnieżno­biała hostia
wtu­lona w dłonie Światła

Syn­ko­wi w dniu Pier­wszej Ko­munii Świętej 11.06.2017 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 czerwca 2017, 12:10

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]