giulietka, teksty z lipca 2014 roku

14 tekstów z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

W każdej krop­li wo­dy jest zaklęta tęcza, jeśli ktoś nam kiedyś po­ka­zał w niej niebo.

for Adnachiel 

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 lipca 2014, 13:00

biała studnia

odkąd splątał wiatr nasze kroki
nie umiem wy­supłać się z marzeń
otu­lam wiat­rochro­nem bezczasu
to, co nam z siebie zostało

wy­kopałam wgłąb duszy
wielką studnię
te­raz za­tapiam w niej dni

może kiedyś za­nurzysz się w niej
i na­pijesz się czys­tej wody
w białym mieście
sto mil od pustyni
gdzie nic już tak nie będzie bolało 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 27 lipca 2014, 09:32

Tsunami

przychodziła nag­le jak przypływ
prze­nikając dro­bin­ka­mi słońca
krop­le deszczu
zos­ta­wiała smak słonych ust
na pul­sujących wspom­nieniami skroniach

w tej jed­nej chwi­li byłeś gotów
dla niej
świat w półob­ro­tu zatrzymać

lecz nie da się deszczu gwiazd
przecho­wać na sza­re no­ce w butelce
ani wiat­ru szu­miące­go nad zbożem
zam­knąć w naj­silniej­szych ramionach 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 lipca 2014, 14:03

martwa natura

układam mil­czące wersy
niespokojne
jak cisza przed burzą
uni­kam jed­ne­go spojrzenia
które wszys­tko by wyjaśniło

próbuję poz­bierać w myślach
roz­sy­pane na sto­le słowa
omi­jam wzro­kiem kubek
z niedo­pitą kawą

próbuję zacząć bez ciebie
dzień
w którym nas nig­dy nie było 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 22 lipca 2014, 18:07

Ślady na deszczu

ka­mien­ny most nad rzeką
deszczo­we popołudnie
smut­ny z ka­mienia anioł
ko­lejną noc na deszczu
sa­mot­nie cze­ka tam znów

ser­ce bijące głośniej
w rytm niecier­pli­wych kroków

i tak nap­rawdę nie wiem
dokąd by mnie oczy poniosły
gdy­by pa­rys­ka uliczka
nie kończyła się nagle
w śle­pym zaułku snów

Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 lipca 2014, 09:16

wiatr słoneczny

w szuf­ladzie cyf­ro­wych zwierzeń
od­liczam sny na palcach
sta­wiam niepew­ne kroki
na krzy­wej podłodze serca

w złudzeń roz­bi­tej szybie
widzę mi­liony zdarzeń

i choć w każdym zaułku
po­tykam się o ciebie
w niez­nośnie pus­tym świecie
nie umiem zna­leźć nam miejsca 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 17 lipca 2014, 09:12

Nie dzieli nas nic

jak roz­sy­pane na po­sadzce korale
toczą się bezład­nie dni moje
wiatr poz­ry­wał wiszące w powietrzu
słów mosty
jed­no z nas zos­tało za rzeką

cza­sem mówisz coś do mnie przez sen
ale zagłuszają cię mgły

w kon­fesjo­nale nocy
na chwilę nim przyj­dzie świt
ktoś mi szep­cze os­tatkiem sił
że dom już jest niedaleko 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 14 lipca 2014, 13:28

Rozstaje

Ten skraj to ja­kiś początek
czy­jeś myśli dwie mi­le pod niebem
a ja od­cięta od skrzydeł
po wy­dep­ta­nym okręgu się błąkam

A kiedy zat­rzasną się drzwi
za który­mi już nie ma wyjścia
trze­ba iść dalej
za­pomi­nając o krokach
które nas pro­wadziły do siebie 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 13 lipca 2014, 09:21

laudanum

zaszy­ta w niepa­mięci kokonie
nie wi­duję pod po­wieka­mi już słońca
i tyl­ko w deszczo­we noce
spoglądam niebu w twarz
by mo­ja zmęczo­na szarość
esen­cją błęki­tu przemokła

cza­sem słyszę zna­jomą melodię
która spa­da z nieba jak śnieg
i prze­nika do zi­mowej komnaty
jak światła ciepła kropla


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 lipca 2014, 09:19

prześwity

nie wspi­nam się już na palce
odkąd wy­rosłam z marzeń
cza­sem tobą zasłaniam oczy
gdy niepokój się wdziera do środka
na pro­gu mo­jego zwątpienia
upadła niejed­na gwiazda
i tyl­ko cza­sem księżyc
wpa­da tu z wiązką wspomnień
przez niedom­knięte okna 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 lipca 2014, 13:24

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne