giulietka, teksty z lutego 2017 roku

13 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

niepojęta

on był kos­micznym wiatrem
ona kwiatem pustyni
nie pa­sowa­li do siebie
od pier­wsze­go wejrzenia

i tyl­ko mocą przeciwieństw
sta­le się przyciągali

a choć z deszczową czułością
niebo się nad ziemią pochyla
to wszys­tkie je­go odcienie
na pa­mięć zna wier­na rzeka 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 lutego 2017, 08:17

I chleb pow­szed­ni sma­kuje pos­ma­rowa­ny miłością. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 lutego 2017, 09:24

przejrzystość

za­wie­sze­ni jak dwa ciała niebieskie
świecące światłem odbitym

ja kar­mię się twoim ciepłem
ty moim blas­kiem osłaniasz

bo tu nie chodzi o to
żeby świata za sobą nie widzieć

miłość jest tak przezroczysta
że sobą nic nie przysłania 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 lutego 2017, 08:29

Obo­lałe sto­py to być może dro­gow­skaz, że jes­teś na właści­wej drodze. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 lutego 2017, 07:42

Genesis

da­no nam w posiadanie
całe bo­gac­two ziemi
a wszys­tko cze­go dotkniemy
w proch i pył się obraca

chce­my zdo­bywać kosmos
ale na ziem­skich ścieżkach
jeszcze wciąż raczkujemy

a jed­nak coś każe nam wstawać
i iść z pod­niesionym czołem
bo królew­ski rodowód
za­pisa­no nam w gwiazdach 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 lutego 2017, 07:39

jeśli dom swój masz w niebie

ile ra­zy po­kaleczyłeś już palce
wy­ciągając rękę
i pat­rząc ludziom w oczy
pot­knąłeś się o źdźbło prawdy
o sobie

nie skarż się na wy­sokie progi
na­wet gdy pod­cięto ci skrzydła

a jeśli ciągle nie wierzysz
to nie przes­ta­waj pytać

na niezab­liźnione pytania
miłość to naj­lep­sza odpowiedź 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 lutego 2017, 10:38

Naj­smut­niej­sze stworze­nie we wszechświecie: to, które nie wie­rzy Stwórcy.


Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lutego 2017, 10:37

spotkanie

zna­lazłam cię jak list
w błękit­nych oczu kopercie
i mogłabym tak iść z tobą
białą aleją
po nies­kończo­ność stron
gdy­by Bóg kar­tek nam nie posklejał

na niewidzial­nych rozstajach
pos­ta­wił małą kapliczkę
z na­pisem
zos­taw tu serce
a od­naj­dziesz swój dom 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 lutego 2017, 08:08

klatka

nim lek­ki po­wiew wiatru
zat­rzaśnie okiennice
i zpa­lisz dla mnie lampiony
w mo­jej niebies­kiej ostoi

nie za­pom­nij mo­jego imienia
choć jes­tem tyl­ko trzciną na wietrze

ale dopóki tu jestem
skrusz mnie
i uwol­nij mi serce
nim w pył i proch się obrócą
gli­niane naczy­nia dni moich 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 lutego 2017, 09:41

kołyska

co­raz trud­niej człowieko­wi z żelaza
ugiąć swo­je kolana
a ser­ce
choćby z kamienia
pod Je­go spoj­rze­niem klęka

wszys­tko cze­go jeszcze nie wiesz
o sobie
to naj­piękniej­sza opowieść

na­wet jeśli wciąż nie rozumiesz
zaufaj
i bądź pew­ny jak dziecko
jes­teś w naj­lep­szych rękach 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 7 lutego 2017, 09:22

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne