giulietka, teksty z marca 2012 roku

16 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Do rąk własnych

Nad włas­nym lo­sem płakać
to mar­notraw­stwo łez

nie znaj­duję słów by namalować
pejzaż bez ciebie
więc milczę

drży jeszcze wciąż świeca w oknie
choć u mnie znów pa­da deszcz

cza­sem śmierć lis­ty doręcza
które pi­sało się życiem 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 31 marca 2012, 09:07

Linie papilarne

Szu­kam wzro­kiem skupionym
cienia blizn na twej twarzy

Czy jest jeszcze w to­bie to miejsce
gdzie żad­na łza nie spadła
zry­wając zwodzo­ny most
między duszy dnem a powieką?

Czy znajdę twój ślad na mej drodze
czy stoisz pod włas­nym krzyżem?

Nie co­faj się
nie uciekaj
gdy widzisz dłoń wyciągniętą

Chcę tyl­ko twarz twoją otrzeć
nie śmiałabym ran dotykać
ska­zany na życie
człowieku... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 29 marca 2012, 15:57

Zbyt często tra­cimy twarz, by zacho­wać dob­re imię. 

aforyzm
zebrał 162 fiszki • 28 marca 2012, 16:06

Piaskiem na szkle malowane

Już nam się na­wet nie śnią
uczuć białosen­ne ogrody
ciepłymi pal­ca­mi pi­sane
na ser­ca ka­mien­nej płycie

Nie roz­pozna­libyśmy błękitu
na­wet gdy­by niebo nam spadło na głowy

Deszcz se­pią ma­luje powieki
gdy płakać nie ma­my już siły
ziaren­ka­mi pias­ku malowane
przez pal­ce prze­cieka nam życie 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 26 marca 2012, 17:15

W prochu gwiazd

Wzrok przy­wykł do świ­tu bez ciebie
przez mrok brnę w tłumie gwiazd
a one tak kłują oczy
skrząc ok­ruchy two­jego imienia

Uczu­cia się nie starzeją
tyl­ko zmieniają kształt

Choć szyb­ko prze­sypie się piach
w klep­syd­rze sple­cionych rąk
le­piej um­rzeć im młodo
przed­wczesną śmier­cią gwiazd
niż żyć tyl­ko od­bi­tym blaskiem
gasnące­go słońca wspomnienia 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 24 marca 2012, 15:22

Kiedy spłonęły mos­ty, oka­zało się, że prze­paść była w nas. 

aforyzm dnia z 25 marca 2012 roku
zebrał 203 fiszki • 23 marca 2012, 12:22

Za piątą górą radości

Chciałabym ci nieśmier­telność zapisać
obłokom na­dać imiona
zam­knąć w zdań antyramach
kro­ki niepew­ne pierwsze

Chciałabym opowiedzieć
jak słońce dzień niesie w ramionach
i wiatr się błąka we włosach
szu­kając dro­gi do serca

Kładziesz mi pa­lec na ustach
i tak się mądrze uśmiechasz

Już wiesz
nie tyl­ko zakochani
piszą do siebie wiersze


mo­jemu syn­ko­wi w dniu urodzin 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 22 marca 2012, 14:58

Na dachu samotności

Kiedyś usiądę przy tobie
na skra­ju two­jego milczenia
i źre­nic pochmur­ność zahaczę
o pioru­nochron zbyt cichych myśli

Może wiatr po­rywis­ty połączy
roz­darty na pół chmur ocean
może oca­lić jeszcze zdołamy
błękit który nie mógł się przyśnić 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 21 marca 2012, 16:12

Czekając na przypływ

Są ta­kie miej­sca w nas samych
pok­ry­te ska­mieliną zwątpienia
cza­sem wy­daje się nam
że na dru­gim brze­gu nic nie ma

I tkwi w nas upór kochania
co roz­bi­ja się wciąż o serc skały

Cze­kamy na miłości przypływy
na nadziei ska­lis­tych wybrzeżach
i nad roz­le­wis­kiem rozpaczy
z prag­nienia wciąż umieramy 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 20 marca 2012, 13:58

Z założony­mi ręka­mi łat­wiej upaść na duchu. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 19 marca 2012, 16:03

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]