giulietka, teksty ze stycznia 2016 roku

13 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

rachunek sumienia

choć wszys­tko ma swoją cenę
mam to o czym na­wet nie śniłam
garść życia
która już nig­dy nie zmieści się w jed­nej w ręce

więc nic mi ze sobą nie przynoś
kiedy chcesz ofiaro­wać mi przyjaźń
nie chcę nic wie­dzieć o tobie
tyl­ko ciebie chcę
co­raz więcej 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 31 stycznia 2016, 09:00

nomen omen*

tkwisz we mnie głęboko
jak sekret
który roz­jaśnia sny
jak cierń
które­mu zak­witnąć og­ro­dem nig­dy nie dano

może kiedyś pęknie skorupa
świt roz­sznu­ruje mi usta

może opo­wiem o tobie
po­ruszo­nym prze­ciw­ległych brzegów tęsknotą
kamieniom


*w dosłow­nym tłumacze­niu: imię znak 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 stycznia 2016, 10:07

odwilż

z cza­sem pięknieje w oczach
to co widzi­my z daleka
jaśniej­sza stro­na księżyca
dru­gi od­legły brzeg

czuję jak top­nieje mój upór
gdy spływasz mi po policzkach

tak sa­mo jas­ny i ciepły
i bliższy od te­go szarego
co spadł mi pod sto­py dzisiaj

te­raz czuję jak ważny
jest zeszłoroczny śnieg 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 stycznia 2016, 10:17

Pat­rząc ser­cem ma­my niepodzielną uwagę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 stycznia 2016, 10:33

przewodnik

stoję otu­lona śnieżycą
w sa­mym ser­cu miasta
zat­rzy­mana jed­nym spojrzeniem
które spra­wia że w deszczu wspomnień
trochę zbyt długo moknę

a po­tem siadam na schodach
wy­sokiego kościoła
uśmie­cham się do śladów
zos­ta­wionych przez skrzydła

miłość przed którą kiedyś
zat­rzaśnięto drzwi
pot­ra­fi wrócić po la­tach niedom­kniętym oknem

dedykowany 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 stycznia 2016, 15:35

negatyw

nic tu nie pa­suje do siebie
choć ni­by ta­kie samo

lis­ty pi­sane sto­pami na popęka­nej podłodze
dłoń co zas­tygła w pół słowa
nad lus­trem w toaletce
zdjęcie jak szkla­na kula
w której zaklęta jest zima

w szuf­ladzie mam ta­kie samo
bar­dziej czarno-białe
bez ciebie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 stycznia 2016, 09:12

Lu­bimy mówić do tych, którzy ro­zumieją bez słów. 

myśl dnia z 18 stycznia 2016 roku
zebrała 37 fiszek • 17 stycznia 2016, 08:04

między myślami a brzegiem ust

nie wiem czy cza­sem pamiętasz
że cała jes­tem kobietą
choć ściągam cię myślami
mam jeszcze ciało i krew

us­ta trzy­mam na kłódkę
i to co płonie w źrenicach

ale gdy kiedyś znowu
zasłonisz mnie ramionami
mogę dłużej na wodzy
nie ut­rzy­mać języka
ani rąk
ani ust 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 16 stycznia 2016, 15:02

biały

włas­nie o ta­kiej śnieżycy
chciałam ci opowiedzieć
gdy wszys­tkie białe myśli
wi­rują gwiazd okruchami

ot­wieram noc na oścież
od­daję je w ręce wiatru

niech wyścieli ni­mi sny twoje
nim opadną białym zdumieniem
pod twoimi oknami 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 14 stycznia 2016, 10:04

z rąk do rąk

wschód słońca to jeszcze nie dzień
choć sza­rość
coś we mnie budzi
i spra­wia że w półmro­ku dnieję

zsu­wam kaptur
choć wiem
że w tłumie cię dziś nie spotkam

a jednak
na wszel­ki wypadek
nie chodzę w rękawiczkach

bo ser­ce jest trochę jak śnieg
pod dotknięciem
topnieje 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 12 stycznia 2016, 10:45

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]