giulietka, strona 122

1225 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

Miała ser­ce z kamienia.
Każdy kto ją po­kochał, w Sy­zyfa się zamieniał. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 25 lipca 2010, 14:58

Tych, którzy kpią so­bie ze śmier­ci, życie mu­siało srodze okpić. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 24 lipca 2010, 09:50

Nieświadomy

Gdy ją przez próg swe­go do­mu przenosił,
nie wie­dział, że wszel­kie gra­nice przekroczył. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 23 lipca 2010, 08:55

Ro­bin­son, gdy zo­baczył na wys­pie śla­dy człowieka,
ucałował je...
Człowiek człowieko­wi szczęściem. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 lipca 2010, 09:08

Wybredna

Niejed­ne­go Księcia w życiu całowała,
lecz do­piero z Żabą roz­koszy doznała. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 21 lipca 2010, 09:04

Kiedy ktoś się w to­bie za­kocha, jest w sta­nie po­kochać na­wet ka­mień, jeśli znaj­dzie na nim choćby ślad twej stopy... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 20 lipca 2010, 09:44

Kłam­stwo ub­ra­ne w naj­piękniej­sze słowa,
przy na­giej praw­dzie mu­si się schować. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 19 lipca 2010, 09:09

Życie to naj­bar­dziej ek­stre­mal­ny ze sportów. Trze­ba rzu­cać się na głęboką wodę, a po­tem: płynąć pod prąd, iść pod wiatr, rzu­cać się w wir, spa­dać z obłoków, sięgnąć dna i...odejść...cza­sem właśnie w chwi­li, gdy już na­biera­liśmy wiat­ru w żagle... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 18 lipca 2010, 09:17

By­wa, że czar­na ow­ca ra­tuje życie niejed­ne­mu baranowi. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 17 lipca 2010, 08:50

Gdziekol­wiek jes­teś, jeśli ciągle słyszysz głos swe­go ser­ca, jes­teś w domu. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 16 lipca 2010, 08:33

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 września 2018, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

12 września 2018, 18:27yestem sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

12 września 2018, 05:35giulietka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

11 września 2018, 17:46onejka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

11 września 2018, 05:51giulietka sko­men­to­wał tek­st minięcia

11 września 2018, 05:46giulietka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

9 września 2018, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

9 września 2018, 18:54Polna sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

27 sierpnia 2018, 09:28onejka sko­men­to­wał tek­st mayday

27 sierpnia 2018, 06:28giulietka sko­men­to­wał tek­st zawiła wiel­kość względności z wiel­kim [...]