giulietka, strona 123

1230 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

Kiedy ktoś się w to­bie za­kocha, jest w sta­nie po­kochać na­wet ka­mień, jeśli znaj­dzie na nim choćby ślad twej stopy... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 20 lipca 2010, 09:44

Kłam­stwo ub­ra­ne w naj­piękniej­sze słowa,
przy na­giej praw­dzie mu­si się schować. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 19 lipca 2010, 09:09

Życie to naj­bar­dziej ek­stre­mal­ny ze sportów. Trze­ba rzu­cać się na głęboką wodę, a po­tem: płynąć pod prąd, iść pod wiatr, rzu­cać się w wir, spa­dać z obłoków, sięgnąć dna i...odejść...cza­sem właśnie w chwi­li, gdy już na­biera­liśmy wiat­ru w żagle... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 18 lipca 2010, 09:17

By­wa, że czar­na ow­ca ra­tuje życie niejed­ne­mu baranowi. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 17 lipca 2010, 08:50

Gdziekol­wiek jes­teś, jeśli ciągle słyszysz głos swe­go ser­ca, jes­teś w domu. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 16 lipca 2010, 08:33

Miała oczy anioła, bos­kie ciało i niebiański dotyk...
...jed­nak przy bliższym poz­na­niu
diabel­nie męczące oka­zały się te cnoty! 

myśl
zebrała 42 fiszki • 15 lipca 2010, 08:46

Pa­radoks sercowy

Ser­ce nie sługa!
Spot­kałeś miłość życia, uwiodła cię druga. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 14 lipca 2010, 09:00

Od­bi­cie naszej duszy naj­dokład­niej od­bi­jają ser­ca naszych dzieci. Im więcej mają wad, tym głębszy rachu­nek su­mienia na­leży uczy­nić so­bie i tym bar­dziej je kochać. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 lipca 2010, 20:18

Życie to opo­wieść pi­sana ser­cem. Białe kar­ty to dni, które minęły bez uczuć, nie zos­ta­wiając żad­ne­go śladu... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 lipca 2010, 09:33

Człowiek przychodzi na świat z dwo­ma skrzydłami: wol­nością i miłością.
Jeśli poz­wo­li ob­ciąć so­bie jed­no z nich, sta­nie się ku­lawym aniołem i niepełnos­praw­nym człowiekiem.
Jeśli stra­ci oba, sta­nie się demonem. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 marca 2010, 16:44

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

wczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

wczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

wczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

przedwczoraj, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]