giulietka, strona 5

1201 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

prośba

kiedy w chłod­nym spojrzeniu
stop­nieje wspom­nień szron
nie przychodź pod mój dom
w bo­les­nej ko­sa pieśni
i nie nie na­dawaj imion
niena­rodzo­nym snom

a gdy płacząca wierzba
zak­ry­je nasze oczy
zieloną wios­ny mgłą

wróć jak­by czas nie istniał
pod ska­leczo­ny dąb
i za­bierz mnie jak dawniej
na kon­wa­liowe ścieżki 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 kwietnia 2017, 07:26

sekret tancerki

nie każda noc ka­pie od gwiazd
a światło na­wet w naj­piękniej­szych oczach
kiedyś zgaśnie
jak każda tajemnica

lecz nie bój się
na­wet najgęstszy mrok
wschód słońca nam przepowiada

więc nig­dy nie trać Go z oczu
pat­rząc w Światło
jak w je­den punkt
jak wi­rująca baletnica 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 kwietnia 2017, 10:16

astronomiczna wiosna

nie było mnie w twoich snach
za­led­wie kil­ka zim
a ty­le się pozmieniało

ubyło nam trochę gwiazd
a w niebie wiatr no­we ok­na otwiera
i cały świat można pomieścić
w jed­nej dziecięcej ręce

a jed­nak gdy gasną światła
cze­kam bo­so na ciebie
w naszym zmyślo­nym ogrodzie
tam gdzie daw­niej kwitły czereśnie 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 kwietnia 2017, 09:17

niebieski atrament

są gwiaz­dy
które w oczach spadają
sreb­rzys­tym szla­kiem neonów
i chmu­ry pachnące deszczem
w ko­lorze tam­tych oczu

i cichsze od skrzy­deł gołębic
szep­ty wiat­ru w zasłonach

nie py­taj mnie więc o poezję
kiedy zbyt długo milczę

tyl­ko przyjdź
weź mnie za rękę
na włas­nej skórze poczuj

in­spi­rac­ja Adnachiel 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 kwietnia 2017, 14:16

kamienie wołać będą

znów po­ziele­niały cmentarze
na przekór tym
co w nic już nie wierzą

mag­no­lie jak niewias­ty przy grobie
wszędzie muszą być pierwsze

niepot­rzeb­ny już woal monstrancjom
przez łzy prze­cież wi­dać najlepiej

a to cze­go nie chcesz zobaczyć
nim przyj­dzie świt dnia trzeciego
sa­mo po­dyk­tu­je ci serce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 kwietnia 2017, 10:41

róże bez kolców

chciałeś iść łatwą drogą
omi­jać os­tre ka­mienie
a po­kaleczyłeś znów palce
o ko­lejną ścianę rozpaczy

od­wra­casz od Gol­go­ty głowę
pytasz
po co te ciernie

kiedyś sta­niesz pod krzyżem
wte­dy wszys­tko zrozumiesz
gdy go tyl­ko obejmiesz 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 marca 2017, 09:58

nie każda wiosna ma zielone oczy

przyszła
w oczach miała perły
i ko­rale z pączków róż
tyl­ko do niej nie pasował
na nad­gar­stku rze­myk z cierni

a choć dłonie miała w pąkach
i ra­miona soków pełne
nie ot­worzył bram ogrodu
sta­ry strażnik
zły i senny

położyła się na śniegu
roz­sy­pała sza­fir w trawie
przyszli ran­kiem szu­kać śladów

dla nich nie zak­witnie już 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 marca 2017, 12:23

do zobaczenia

myśli jak zbyt wczes­ne jaskółki
przek­reśliły ki­rem przedwiośnie
między nocą a dniem jest granica
której żywi przek­roczyć nie mogą

two­je słowa składam w dłoni kopertę
tes­ta­ment w nieza­pisa­nych linijkach

ty już wiesz
że nie umiera na zawsze
ten kto nie bał się żyć naprawdę

przez łez sza­robłękit­ny nieboskłon
po­syłam ci słaby uśmiech
po­zos­tał mi cień twej radości
i kil­ka ciepłych wierszy
których nie zab­rałeś ze sobą

Rom­ko­wi, niech spoczy­wa w po­koju [*] 

wiersz dnia z 17 marca 2017 roku
zebrał 27 fiszek • 16 marca 2017, 08:25

fotografia

za­pamiętam twój uśmiech
roz­proszo­ne słońca kryształki
które noszę pod powiekami
jak przy­jaźni talizman

spot­ka­liśmy się w pełni lata
ale deszczową nocą
przyszło nam się pożegnać

a jed­nak słoneczny twój portret
za­biorę ze sobą wszędzie
i w każdej z gwiazd spadających
blask twoich oczu rozpoznam 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 11 marca 2017, 10:36

paciorki

nie płacz
nie złorzecz kamieniom
które ktoś ci na drodze rozsypał
może kiedyś most z nich zbudujesz
nad prze­paścią rozpaczy
tam gdzie miłość rozkwita
zaw­sze są ja­kieś ciernie
nie mów
że Bóg cię opuścił
On uk­rył cię w swoich ramionach
ci których kochasz zostają
na­wet jeśli ich nie możesz zobaczyć 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 9 marca 2017, 09:36

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 21:41.Rodia sko­men­to­wał tek­st zimowe jabłka

wczoraj, 12:49carolyna sko­men­to­wał tek­st zimowe jabłka

wczoraj, 12:07Naja sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 11:42giulietka sko­men­to­wał tek­st errata

wczoraj, 10:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:50giulietka sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:31I.Anna sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:17Adnachiel sko­men­to­wał tek­st adventus

wczoraj, 09:05giulietka sko­men­to­wał tek­st Wiem, że to głupie, [...]

wczoraj, 09:03giulietka sko­men­to­wał tek­st adventus