giulietka, strona 5

1216 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

latarnik

na moim brze­gu cisza
na twoim roz­my­te śla­dy
dy­wany mgieł między nami
rozścieliłio niebo

to­pi w morzu resztki nadziei
płacząc rzew­ny­mi gwiazdami

za­palam słów lampiony
w sta­rych mod­litw latarni

jeśli ufasz nau­czysz się czekać
nie py­tając dlaczego 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 26 sierpnia 2017, 10:30

bliźni(ak)

stoisz na dachu świata
pochy­lony nad mapą nieba
po­wieki masz ciężkie i blade
jak po­sypa­ne po­piołem hortensje

nikły uśmiech
jak cień w moim oknie
nić tęskno­ty w wie­czności kokonie

chwy­tasz poręcz
jak­byś cze­kał na kogoś

za­pat­rzo­ny i wciąż nieobecny
kiedy przychodzi szczęście 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 24 sierpnia 2017, 09:11

akacje

jest ta­ki dziw­ny ogród
za fur­tką zapomnienia
to tu­taj niebies­ki bluszcz
op­la­ta wspom­nień drzewa

na kwitnących nadziejach
osiadł pud­ro­wy róż
i dro­bin­ka­mi szczęścia
osiada na powiekach

gdy kiedyś zniknę na dłużej
z twoich niebies­kich snów
pod jed­nym z ta­kich drzew
będę na ciebie czekać 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 lipca 2017, 08:06

paź królowej

jest ja­kaś kruchość w nas
którą tak łat­wo dotknąć
mi­mo że trud­no uchwycić
a po­tem ująć ją w dłonie

słyszę jak bi­je ci serce
lecz pod nim coś mu­si być

jak mo­tyl co roz­wi­nie skrzydła
gdy życia me­lodia umilknie

a te­raz tłucze się w nas
wszys­tki­mi bar­wa­mi tęczy
na klucz niedo­wiar­stwa zamknięty
w codzien­ności kokonie

inspiracja:
Adnachiel
 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 12 lipca 2017, 07:48

z głową w (ch)murach

łzy to ta­ka zagadka
że trud­no być tyl­ko człowiekiem
ser­ce nam da­no w debecie
więc cza­sem mu­si boleć

niedo­pałkiem nadziei
za­palam w ok­nie świece

a gwiaz­dy spa­dają z nieba
jak doj­rzałe czereśnie
i tak pięknie kłamią nam w oczy
że jeszcze nie nasza kolej 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 4 lipca 2017, 07:37

Jeśli życie jest drogą, to przy­jaźnie są mos­ta­mi zbu­dowa­nymi, by przejść bez­pie­cznie na drugą stronę. Ale nie wol­no nam się na nich nie zat­rzy­mywać na dłużej. Trze­ba iść da­lej, by in­nym nie ta­raso­wać dro­gi. I może kiedyś dla ko­goś zno­wu być ta­kim mostem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 czerwca 2017, 07:40

coś na drogę

nie bój się
gdy się zgubisz
mapę wpi­saną masz w serce
może nie da­no ci skrzydeł
byś nie dał za­pom­nieć stopom

wiara jest sil­niej­sza od strachu
poz­wa­la la­tać najwyżej

jeśli zaufasz do końca
możesz iść dokąd oczy poniosą 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 czerwca 2017, 08:50

śladami człowieka

sto­py pro­wadzą do ludzi
ręce są by je wyciągać
sa­mot­ność w czte­rech ścianach się rodzi
więc nie narze­kaj na drogę

na­wet w naj­krótszej podróży
zaw­sze o prawdę się potkniesz

więc idź jak­byś znał każdy kamień
każde tra­wy źdźbło
każdy uśmiech

i daj się pro­wadzić jak dziecko
każda podróż zaczy­na się w sercu
a niebo jest tuż za rogiem 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 czerwca 2017, 07:44

Procesja

wyścielo­ne ru­mian­ka­mi ołtarze
za­wie­szo­na w lo­cie nieważka
klęka przed tajemnicą
pochy­liły głowy konwalie
cały świat przys­tro­jony na biało

drżą z ra­dości lis­tki brzozowe
Wszechmogący w krom­ce chle­ba ukryty
żeby być nas jak najbliżej

tyl­ko człowiek ta­ki powszedni
idzie ze zwie­szoną głową
po­tykając się co krok o cuda
nie ro­zumie
że dla niego to wszystko
niepojęty gest
Boże Ciało 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 czerwca 2017, 09:28

c.d.n.

nie płacz
roz­pacz to kłamstwo
życie to sen co się nie śni
a między niebem a ziemią
jest tyl­ko mgła niepewności

wy­bacz mi 
że skłamałam
że nie opuszczę do śmierci

nie wie­działam jeszcze wtedy
że ona
tak naprawdę
nicze­go nie kończy 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 czerwca 2017, 10:45

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 marca 2018, 09:15Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st tamtej dziew­czy­nie

1 marca 2018, 09:14Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

23 lutego 2018, 17:54marka sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

17 lutego 2018, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

17 lutego 2018, 16:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

17 lutego 2018, 16:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Miłość cię nie osądza, [...]

17 lutego 2018, 16:32Adnachiel sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

17 lutego 2018, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Popielec

17 lutego 2018, 11:02zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Popielec