giulietka, strona 5

1220 tekstów – auto­rem jest giuliet­ka.

bezdomni

związu­jemy skrzydła okiennic
gru­bym pow­ro­zem wspomnień
kneb­lu­jemy us­ta wzruszeniom
zos­ta­wiając ser­ce za drzwiami

pochy­lił się i zmurszał
nasz wy­marzo­ny dom

a jed­nak w zi­mowe noce
chłod­ne od blas­ku gwiazd
po omac­ku jak ślepcy
śladów dłoni
na poręczach szukamy 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 września 2017, 07:17

Medjugorie

a gdy­byś
mógł wszys­tko zostawić
pod jed­nym słonecznym promieniem
od­puścić
so­bie i innym
uklęknąć by wznieść się wyżej

czas tyl­ko nam się zdaje
i mógłby wca­le nie istnieć

więc bieg­nij ści­gając słońce
do Tej która ci wyj­dzie na przeciw
i zos­taw Jej cier­nie i róże
pod niebies­kim krzyżem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 września 2017, 07:36

lilie polne i ptaki niebieskie

po­wieki jeszcze tańczą z ciemnością
prze­cieram oczy zdumiona
ko­ron­ki mgieł się wie­szają na opuszkach słońca

dzień się chmurzy
lecz się nie lękaj
świat nap­rawdę jest w dob­rych rękach

jes­teś cen­niej­szy od źdźbła
i ważniej­szy od ptactwa
zam­knij oczy by się obudzić
w naj­czul­szych ra­mionach Ojca 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 sierpnia 2017, 08:41

Przystań

jeszcze gwiaz­dy trzy­mają się nieba
ale świt już się skra­da po rosie
zer­wie je
w mgieł war­kocze powplata
otu­li pud­ro­wym szalem

nie py­taj mnie
jak głęboka
dzieli nas od siebie rzeka

noc jest prze­cież po to by tęsknić
o świ­cie trze­ba iść dalej 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 27 sierpnia 2017, 08:19

latarnik

na moim brze­gu cisza
na twoim roz­my­te śla­dy
dy­wany mgieł między nami
rozścieliłio niebo

to­pi w morzu resztki nadziei
płacząc rzew­ny­mi gwiazdami

za­palam słów lampiony
w sta­rych mod­litw latarni

jeśli ufasz nau­czysz się czekać
nie py­tając dlaczego 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 26 sierpnia 2017, 10:30

bliźni(ak)

stoisz na dachu świata
pochy­lony nad mapą nieba
po­wieki masz ciężkie i blade
jak po­sypa­ne po­piołem hortensje

nikły uśmiech
jak cień w moim oknie
nić tęskno­ty w wie­czności kokonie

chwy­tasz poręcz
jak­byś cze­kał na kogoś

za­pat­rzo­ny i wciąż nieobecny
kiedy przychodzi szczęście 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 24 sierpnia 2017, 09:11

akacje

jest ta­ki dziw­ny ogród
za fur­tką zapomnienia
to tu­taj niebies­ki bluszcz
op­la­ta wspom­nień drzewa

na kwitnących nadziejach
osiadł pud­ro­wy róż
i dro­bin­ka­mi szczęścia
osiada na powiekach

gdy kiedyś zniknę na dłużej
z twoich niebies­kich snów
pod jed­nym z ta­kich drzew
będę na ciebie czekać 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 lipca 2017, 08:06

paź królowej

jest ja­kaś kruchość w nas
którą tak łat­wo dotknąć
mi­mo że trud­no uchwycić
a po­tem ująć ją w dłonie

słyszę jak bi­je ci serce
lecz pod nim coś mu­si być

jak mo­tyl co roz­wi­nie skrzydła
gdy życia me­lodia umilknie

a te­raz tłucze się w nas
wszys­tki­mi bar­wa­mi tęczy
na klucz niedo­wiar­stwa zamknięty
w codzien­ności kokonie

inspiracja:
Adnachiel
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 lipca 2017, 07:48

z głową w (ch)murach

łzy to ta­ka zagadka
że trud­no być tyl­ko człowiekiem
ser­ce nam da­no w debecie
więc cza­sem mu­si boleć

niedo­pałkiem nadziei
za­palam w ok­nie świece

a gwiaz­dy spa­dają z nieba
jak doj­rzałe czereśnie
i tak pięknie kłamią nam w oczy
że jeszcze nie nasza kolej 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 4 lipca 2017, 07:37

Jeśli życie jest drogą, to przy­jaźnie są mos­ta­mi zbu­dowa­nymi, by przejść bez­pie­cznie na drugą stronę. Ale nie wol­no nam się na nich nie zat­rzy­mywać na dłużej. Trze­ba iść da­lej, by in­nym nie ta­raso­wać dro­gi. I może kiedyś dla ko­goś zno­wu być ta­kim mostem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 czerwca 2017, 07:40

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:05yestem sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

wczoraj, 13:14.Rodia sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

wczoraj, 12:49carolyna sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

wczoraj, 09:10kati75 sko­men­to­wał tek­st słona wo­da

wczoraj, 08:07giulietka do­dał no­wy tek­st słona wo­da

wczoraj, 07:42giulietka sko­men­to­wał tek­st Białe żag­le

przedwczoraj, 18:47yestem sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...  

przedwczoraj, 08:53giulietka sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...  

przedwczoraj, 08:49giulietka sko­men­to­wał tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]

18 czerwca 2018, 18:05yestem sko­men­to­wał tek­st Aniele Boży...