giulietka, teksty z maja 2012 roku

25 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

W sa­mot­ności sta­jemy się niewidoczni. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 maja 2012, 08:40

Szkicownik

Życie - - 
roz­bi­tych słońc przy­pad­ko­wa mozaika
dziw­ny or­na­ment znaczeń
niejas­nych tu i teraz

at­ra­men­tem duszy pi­sana
oczu niezapominajka

Złote nit­ki uśmiechów
wpla­tane w kanwę smutku
pejzaż niedokończony
który uj­rzy­my na końcu

ale czy wte­dy na pewno
łat­wiej nam będzie umierać? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 maja 2012, 09:52

In­ni to blis­cy zam­knięci w cudzysłowie ob­cych imion. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 maja 2012, 13:00

Wieczność w kolorze sepii

de­likat­nie spa­da nam niebo
na pul­sujące skronie
spo­koj­nie prze­siąka­my czekaniem
po­woli krop­la po kropli

a gdy­by ktoś nam powiedział
że to os­tatnie już lato

sta­libyśmy tu zawsze
jak na czar­no-białej fotografii
i za­topieni w so­bie na wieki
bez pa­mięci w deszczu tym mokli
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 maja 2012, 08:50

By­wa, że gor­sza od niewo­li, wy­daje nam się wol­ność, z którą nie wiemy, co zrobić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 maja 2012, 09:51

Pod zielonymi skrzydłami

przysłałeś mnie kiedyś na świat
bym chodziła pol­ny­mi drogami
nie usu­wałeś cierni
ani ka­mieni spod stóp

a jed­nak wciąż się dziwiłam
na­poty­kanym aniołom
zaklętym w mat­czy­nych sukniach
sze­les­tom błękit­nych skrzydeł
i tym jej ciepłym dłoniom
które ukołysać umiały
pier­wszy dziecin­ny bunt

a później przyszło życie
da­leko od jej kolan
myśla­mi ciem­ny­mi błądziłam

te­raz już wiem
że szczęście
by­wa cza­sami zbyt wielkie
by człowiek zaśle­piony tęsknotą
dos­trzec i pojąć je mógł

mo­jej Mamie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 maja 2012, 08:09

Na­wet raj­skie drze­wo zaczęło usychać od złama­nego słowa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 maja 2012, 12:58

Niez­na­jomy to list bez ad­re­sata, który łat­wo przeoczyć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2012, 08:28

Zachmurzenie

lu­bię odsłaniać ramiona
kiedy się zbiera na deszcz
gdy wil­gotne od wzruszeń po­wiet­rze
drży obiet­nicą na skroniach

ub­ra­na w płaszcz skry­tych spojrzeń
stąpam bo­so
po kałużach
ty wiesz

kiedyś wrócę
pod twych po­wiek parasol
by wśliznąć się
prze­siąknięta życiem
w szczelinę
niedom­kniętych ramion 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 maja 2012, 08:21

Cier­niami za­ras­tają w nas dro­gi, które po­mija­my milczeniem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 maja 2012, 13:45

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne