giulietka, teksty z sierpnia 2010 roku

26 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Dziś nad wo­dami mo­jej duszy gęsta, niep­rze­nik­niona mgła...
Przysłania wszys­tko, aż po ho­ryzont twoich myśli. Nie widzę nic, a jed­nak stoję tu przy­kuta echem me­lodii, która do­biega do mnie spo­za mleczne­go parawanu.
Czy stoimy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 62 fiszki • 31 sierpnia 2010, 10:33

Stoję na brze­gu je­ziora twoich myśli. Słyszę me­lodię, która woła mnie na dru­gi brzeg, ale ja boję się po­ruszyć. Gdy­bym zaczęła stąpać na­wet naj­de­likat­niej po ziaren­kach pias­ku nasze­go cza­su, mogłabym po­dep­tać leżące tam kruche muszle twoich marzeń...
Wolę więc trwać na moim ska­lis­tym brze­gu i ra­nić sto­py o os­tre ka­mienie praw­dy, niż zniszczyć skra­wek two­jego serca... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 30 sierpnia 2010, 08:43

Nig­dy nie sądziłam, że można po­kochać po­nury, chłod­ny, przeszy­wający wiatr...
Odkąd jed­nak czuję, że przychodzi stamtąd, gdzie Ty ot­wierasz nocą ok­na, by odet­chnąć tym sa­mym po­wiet­rzem, to zja­wis­ko nie jest już tyl­ko wiatrem.
Jest pod­muchem sze­les­tu aniel­skich skrzy­deł, które otu­lają mo­je myśli świ­taniem, bym nie uro­niła żad­ne­go z moich snów. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 29 sierpnia 2010, 09:04

Codzien­nie o świ­cie, przychodzi do mnie Twój Posłaniec. Stoi za ok­nem i pro­si przej­mująco smut­nym wzro­kiem, bym na niego spoj­rzała. Za­mykam oczy, by nie zaj­rzał do mo­jej duszy. Wówczas Anioł zaczy­na głośno łopo­tać skrzydłami, jak­by chciał mnie obudzić, nie ze snu, lecz z życia...
Po prze­budze­niu, słyszę tyl­ko łopot mo­jego nies­po­koj­ne­go serca... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 28 sierpnia 2010, 08:47

Stąpam de­likat­nie po śla­dach, które zos­ta­wiłeś w mo­jej duszy, by nie spłoszyć skołata­nego serca. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 27 sierpnia 2010, 11:10

Gdy dusza jest sy­ta, ciało klęka w mil­cze­niu ze swy­mi pragnieniami. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 26 sierpnia 2010, 12:59

By­wa, że tyl­ko człowiek, który stra­cił wszys­tko, pot­ra­fi ob­da­rować Cię naj­cenniej­szym skarbem. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 25 sierpnia 2010, 06:54

Bajka o człowieku, któremu urosły skrzydła.

Gdzie woal mgły przyk­ry­wa las,
na wzgórzu pod księżycem
był kiedyś człowiek i był ta­ki czas,
że ser­ca prąd zmienił bieg życia.
Ka­mien­ne scho­dy, murów chłód,
i mgły dy­wany wkoło,
W objęcia wzięły zlęknione dziecko,
jak skrzydła tutejszych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 24 sierpnia 2010, 10:27

Po­dob­no Miłość jest solą życia... trzy­maj ją za­tem blis­ko ser­ca, by nie stała się solą w oku. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 23 sierpnia 2010, 09:59

Gdy ot­wierasz ko­muś oczy, uważaj byś nie zam­knął mu bram nieba. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 22 sierpnia 2010, 15:37

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne