giulietka, teksty z września 2010 roku

29 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest giuliet­ka.

Jest w każdym z nas ta­ki świat, które­go gra­nicę wyz­nacza zasłona rzęs.
Dos­trzec może go je­dynie ten, kto nie boi się podążać ścieżką naszych łez. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 30 września 2010, 07:23

Czas teraźniejszy.

Naj­pros­tszy do nau­cze­nia w gra­maty­ce języka,
naj­trud­niej­szy do zro­zumienia w aryt­me­tyce życia. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 29 września 2010, 07:02

Od­kryłeś w moim ser­cu no­we miej­sce, i to już zaw­sze będzie two­ja ziemia.
Is­tnieje tam czas nieok­reślo­ny, zam­knięty między twoim "czekałem" a moim "do zobaczenia"... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 28 września 2010, 10:49

Tam, gdzie miłość wa­li głową w mur, przy­jaźń de­likat­nym dot­knięciem ot­wiera niejedną furtkę. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 27 września 2010, 07:29

Gdy za­palasz zorzę nadziei w ciem­ności ludzkiego ser­ca, może zdarzyć się, że od­naj­dziesz w jej blas­ku światło swo­jej duszy. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 26 września 2010, 07:32

Jest miłość bez­domna, która nie od­najdu­je się w sercach.
Jej oj­czyzną jest nadzieja. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 25 września 2010, 07:24

Niepot­rzeb­ne mi sto­py, by pójść trud­ny­mi ścieżka­mi, który­mi mi­nie dziś prowadzisz.
Nie pot­rze­buję dłoni, to co mnie pod­trzy­muje przed upad­kiem, w nich się nie mieści.
Pot­rzeb­ne mi dziś je­dynie skrzydła...
Nie po to, by wznieść się po­nad pył i kurz mo­jej dro­gi, ale by ok­ryć ni­mi ser­ca tych, których po­wie­rzyłeś mi w tej godzi­nie wędrówki. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 24 września 2010, 07:27

Jeśli...

Widzę twój ob­raz wszędzie,
Choć nie spo­tykam nigdy
Słyszę sze­lest szeptów
Bliżej niż przy skroni
Wszys­tko co dotąd obce
Nag­le stało się własne
Wszechświat sta­je się mały
Gdy ser­ce czy­jeś oswoisz
Przeglądam się zdumiona
W twoich myśli błękicie
Zbieram is­kry w ramiona
Rozsypane [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 września 2010, 07:33

To, że znasz na pa­mięć czyjś ad­res, wca­le jeszcze nie oz­nacza, że do niego trafisz. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 22 września 2010, 07:16

Tu gdzie sto­pami na ziemi moc­no trwam, tu­taj jest mo­je życie. I tyl­ko wzrok tęskny ucieka gdzieś tam, gdzie to­nie me ser­ce w twych oczu błękicie.
Tam gdzie mała rączka za­myka mą dłoń, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 września 2010, 11:43

giulietka

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym w mroku Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka? Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku, Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka? Jarosław Iwaszkiewicz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:45onejka sko­men­to­wał tek­st spiżarnia

4 listopada 2018, 19:43onejka sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

4 listopada 2018, 19:41onejka sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne

3 listopada 2018, 17:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st mówiąc przez sen

31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st verba vo­lant

31 października 2018, 06:59giulietka sko­men­to­wał tek­st Nad brudną podłogą ty [...]

31 października 2018, 06:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Z nieba ro­dem

30 października 2018, 08:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st znaki szczególne